Zľavy pre podnikateľov! Zaregistrujte sa a získajte v košíku Zľavu 5%!

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE SPOTREBITEĽAI. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri nákupe v internetovom obchode www.velkoobchod-salony.sk.

II. vymedzenie pojmov

Web: webové stránky s internetovým obchodom www.velkoobchod-salony.sk.

Tovar: tovar slúžiaci najmä k vybaveniu kozmetických salónov a na zaisťovanie služieb poskytovaných v kozmetických salónoch.

E-shop: internetový obchod umiestnený na Webe, umožňujúca nákup Tovar.

Podmienky: tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nákup v E-shope.

Predávajúci: prevádzkovateľ a majiteľ E-shopu, ktorý zodpovedá za dodávku Tovar či služieb objednaných kupujúcim prostredníctvom E-shopu - spol. Simply Beauty s.r.o., so sídlom harmančekový 859/5, Ostrava 71300, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, pod sp C 76648, IČO: 07649711, DIČ: CZ07649711, mob.+420606557860, email: info@velkoobchod-salony.cz.

Kupujúci: zákazník E-shopu, ktorý zaregistroval a objednal Tovar.

Spotrebiteľ: fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.UPOZORNENIE: AK NAKUPUJETE na prevádzkovanie PODNIKANIE ALEBO V rámci samostatného výkonu POVOLANIA (SZČO), NIE STE SPOTREBITEĹOM. NEZÁLEŽÍ PRITOM, ČI-LI uveďte ČI neuvedie V OBJEDNÁVKE IČO, Ak vyplýva ÚČEL PODNIKANIE NAPR. Z POVAHY kupovaného tovaru ALEBO Z TEXTU VAŠEJ OBJEDNÁVKY (prípadne vyplynú-LI UŽÍVANIA PRE PODNIKANIE NESKOR POČAS reklamačného konania). NA VÁŠ NÁKUP SA UPLATŇUJÚ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV (TU). Prevádzkovateľ má právo vymáhať po KUPUJÚCIM ŠKODU, ktoré mu vzniknú v súvislosti s nezákonným uplatňovaním SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁV, RESP. SPOTREBITEĽSKÝCH VÝHOD (MOŽNOSŤ ODSTÚPENIE BEZ DÔVODU, DĹŽKA ZÁRUKY, rýchlosť vybavenia REKLAMÁCIE POD.).

III. objednávka

1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie Tovar, počet kusov Tovar, spôsob platby a doručenia. Doručenie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu na e-mail, z ktorého objednávku dostal. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Podmienky a rekapitulácia objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho.

2. Kupujúci prehlasuje, že všetky jeho údaje uvedené v objednávke a registrácii sú správne, pravdivé, úplné a v okamihu odoslania objednávky platné. Pred odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo "objednávku zaslať" Kupujúci aktívne (zaškrtnutím príslušného poľa), potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a berie na vedomie podmienky spracovania osobných údajov.

3. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka Tovar uvedená na webe nemusia byť aktuálne a Tovar v ponuke môže byť nedostupné, prípadne dostupné a za iných podmienok. Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto objednávku zrušiť. Ak objedná Kupujúci nedostupné Tovar, informuje ho predávajúci bezodkladne e-mailom o tom, že tovar nie je dostupné - v takom prípade je objednávka zrušená bez ďalšieho. Ak predávajúci informuje Kupujúceho o novej (upravené) ponuke (napr. O predĺženie doby dodania, inom množstve), kúpna zmluva je uzavretá vo chvíli, keď Kupujúci potvrdí Objednávateľovi e-mailom akceptácii (prijatie) upravenú ponuku. Ak Kupujúci prijatie novej ponuky do 5 pracovných dní nepotvrdí, nová ponuka zrušení bez ďalšieho. Ak bola už časť alebo celá pôvodná objednávka uhradená, budú Kupujúcemu peniaze vrátené na účet, z ktorého Kupujúci objednávku uhradil. Obdobným spôsobom podľa tohto ustanovenia sa bude postupovať v prípade, že ponuka Prodávajícícho v E-shope obsahuje zjavne nesprávne údaje vďaka technickej či administratívnej chybe (z tohto dôvodu je predávajúci oprávnený objednávku takisto zrušiť).

IV. Cena a platobné podmienky

1. Cenu Tovar a prípadné náklady spojené s dodaním Tovar podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) na dobierku - v hotovosti alebo platobnou kartou - zaistenú zmluvným partnerom Predávajúceho v mieste určenom Kupujúcim v objednávke (za platbu týmto spôsobom môžu byť účtované Kupujúcemu náklady primerané nákladom Predávajúceho spojené s dobierkou - vo výške uvedenej v objednávke),

b) prevodom na účet.2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3. Kúpna cena zahŕňa náklady Predávajúceho na balné a náklady spojené s dodaním Tovar v Slovenskej republike. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s dopravou Tovar Predávajúcemu, vo výške uvedenej v E-shope, ak nie je u jednotlivých položiek Tovar určené, že doprava je zdarma.

4. Predávajúci vystaví Kupujúcemu ohľadom platby prijaté na základe objednávky daňový doklad - faktúru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mail Kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty, ktorá je pripočítaná k cene. Predávajúci nepožaduje zaplatenie zálohy vopred.

5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru.

V. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu a vykonávať objednávanie Tovar. Predávajúci Kupujúceho upozorňuje, že registrácia na Webe nie je možná, ak sú tu oprávnené pochybnosti o identite Kupujúceho a dovŕšenia veku 18 rokov. Ak zistí predávajúci tieto okolnosti dodatočne, je oprávnený vyzvať Kupujúceho k náprave a / alebo jeho registráciu zrušiť bez ďalšieho.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Tieto je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Prístup je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto Podmienok.

5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu vybavenia tretích osôb.

VI. dodanie

1. Predávajúci je povinný dodať Tovar:

(I) na miesto určené Kupujúcim v objednávke,

(Ii) prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil (ak je taká možnosť v ponuke E-shopu).Kupujúci je povinný Tovar na zvolenom mieste prevziať. V prípade, že miesto dodania Tovar nie je štandardne dostupné pre dopravu Tovar (neprejazdná cesta, zákaz vjazdu do areálu pod.), Je Kupujúci povinný upozorniť na túto skutočnosť Predávajúceho vopred v objednávke. Ak tak neurobí, je povinný mu uhradiť ujmu vzniknutú komplikáciami s dodávkou Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, kedy je prevzaté Kupujúcim.

2. V prípade doručovania tzv. Nadmerného tovaru berie zákazník na vedomie, že prepravná služba nezabezpečuje v rámci danej adresy presun tohto tovaru od dopravného prostriedku k dverám zákazníka. Zákazník je povinný si tento presun zaistiť, pričom zodpovedá predávajúcemu a prepravnej službe za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

3. Bezprostredne po prevzatí Tovar je Kupujúci povinný Tovar prezrieť a zistené chyby, ak boli zjavne spôsobené dopravcom (resp. Ak nemožno spôsobenie poškodenia dopravcom vzhľadom k povahe poškodenia vylúčiť), zaznamenať na reklamačný protokol dopravcu. Pokiaľ dodaný Tovar zjavne nezodpovedá objednávke, je Kupujúci oprávnený jeho prevzatie odmietnuť.

4. Kupujúci povinný vykonať prehliadku Tovar ihneď po rozbalení.

5. Ak Kupujúci poštovú zásielku s Tovarom neprevezme, a / alebo nepreukáže plnoletosť (viz. Vyššie), má Predávajúci nárok účtovať Kupujúcemu náklady spojené s odoslaním Tovar (poštovné a balné), a to v obvyklej výške.

6. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavke Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

VII. Práva z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa).

2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar nemá pri prevzatí vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že:

(I) má Tovar vlastnosti, ktoré predávajúci či výrobcu u Tovar uviedol, alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy či propagácie Tovar Predávajúcim,

(Ii) sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa,

(Iii) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

(Iv) Tovar vyhovuje požiadavkám platnej legislatívy SR.

3. V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

(I) výmenu za nové Tovar,

(Ii) opravu Tovar,

(Iii) primeranú zľavu z kúpnej ceny,

(Iv) odstúpenie od zmluvy,

a to v závislosti od povahy porušenia zmluvy - viď. nižšie.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

(I) ak má tovar podstatnú vadu,

(Ii) ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

(Iii) pri väčšom počte chýb tovaru.5. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

6. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

8. Ak neodstúpi Kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového Tovar bez vád, na výmenu súčasti Tovar alebo na opravu Tovar, môže požadovať primeranú zľavu. Na túto má Spotrebiteľ právo aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

9. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovar vedel, že Tovar má vadu, a / alebo ak Kupujúci poškodenie či nefunkčnosť Tovar sám spôsobil nevhodným zaobchádzaním (napr. Zjavné nevykonávanie pravidelného čistenia, zaobchádzanie v rozpore s návodom na použitie, hrubé zaobchádzanie či poškodenie pádom pod.). Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania.

10. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u Tovar v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol chybný už pri prevzatí.

11. Ak požiada o to Kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže Kupujúci práva z nich uplatniť.

VIII. vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. K tomuto môže použiť formulár dostupný na Webe (ďalej len "reklamačný formulár").2. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu v reklamačnom formulári, aké právo (spôsob nápravy) si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena tejto voľby bez súhlasu Predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.3. nezvolí Ak Kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy, zvolí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci.4. Kupujúci je povinný preukázať nákup Tovar (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá či doručí Tovar Predávajúcemu na adresu Simply Beauty s.r.o. - prevádzkareň, adresa:Mojmírovců 571/15, Ostrava - Mariánské hory, 70900. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné. Náklady na doručenie Tovar Predávajúcemu nesie Kupujúci, pričom má nárok na ich preplatenie v prípade, že reklamácia bude Predávajúcim uznaná.5. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktoré svojim stavom nebude zodpovedať základným hygienickým princípom. Takéto Tovar je predávajúci oprávnený zaslať späť Kupujúcemu, na jeho náklady.

6. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.7. Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s Kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.8. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol Kupujúci povinný si Tovar vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene Tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť Predávajúceho ako by išlo o kúpe nového Tovar alebo jeho časti.10. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie Kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.IX. Výhrada vlastníckeho práva

Predávajúci zostáva vlastníkom Tovar až do jeho úplného zaplatenia Kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na Tovar na Kupujúceho prechádza jeho prevzatím.

X. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom E-shopu, má Spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia Tovar a / alebo odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

2. V prípade, že si Spotrebiteľ praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje Predávajúceho a písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy. V odstúpenia uvedie číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu týchto Podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ zasielať okrem iného na:

a) adresu prevádzky Predávajúceho: Simply Beauty s.r.o. - prevádzkareň, adresa: Mojmírovců 571/15, Ostrava - Mariánské hory, 70900

b) adresu elektronickej pošty: info@velkoobchod-salony.cz3. V prípade, že Kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ Kupujúci neurčí inak. Tieto peňažné prostriedky môžu byť znížené o dodatočné náklady s odkazom na Kupujúcim zvolený spôsob dodania Tovar, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania Tovar ponúkaný Predávajúcim.4. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar odošle a má možnosť presvedčiť sa o jeho stave.

5. Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania Tovar. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo mu bolo na základe kúpnej zmluvy Predávajúcim dodaný či odovzdané. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo opotrebovanie), musí Spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený Tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na Spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

6. Od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru podľa týchto Podmienok, ktoré je z dôvodu svojej povahy prepravuje v hygienicky nezávadnom obale, ktoré kupujúci - spotrebiteľ z rozpečatený, nie je možné vrátiť (odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto článku Podmienok).

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní (nie pracovných) a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí Tovar Spotrebiteľom, pričom odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslaný najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

8. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním Tovar, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať Kupujúcemu Tovar v lehote primeranej okolnostiam a / alebo ak sa preukáže, že Kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s Predávajúcim.

9. Kupujúci, ktorý stornuje objednávku 2x (odstúpi od kúpnej zmluvy), predávajúci nebude povinný pri ďalšej objednávke kupujúcemu zaslať tovar a automaticky ju zruší.

10. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri Spotrebiteľov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

11. Prílohu obchodných Podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný formulár.

12. Tieto Podmienky sú účinné odo dňa uverejnenia na Webe dňa 25.9.2021Simply Beauty s.r.o.Prílohy (dostupné v zápätí Webu):

Reklamačný formulár pre zadanie reklamácie

reklamacni_protokol 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE PODNIKATEĽOV

Za podnikateľa sa považuje každý, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je tiež považovaný ten, kdoho zastupuje, jeho mene.I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri nákupe v internetovom obchode www.velkoobchod-salony.sk.

II. vymedzenie pojmov

Web: webové stránky s internetovým obchodom www.velkoobchod-salony.sk.

Tovar: tovar slúžiaci najmä k vybaveniu kozmetických salónov a na zaisťovanie služieb poskytovaných v kozmetických salónoch.

E-shop: internetový obchod umiestnený na Webe, umožňujúca nákup Tovar.

Podmienky: tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadi nákup v E-shope.

Predávajúci: prevádzkovateľ a majiteľ E-shopu, ktorý zodpovedá za dodávku Tovar či služieb objednaných kupujúcim prostredníctvom E-shopu - spol. Simply Beauty s.r.o., so sídlom harmančekový 859/5, Ostrava 71300, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, pod sp C 76648, IČO: 07649711, DIČ: CZ07649711, mob. 606557860, email: info@velkoobchod-salony.cz.

Kupujúci: zákazník E-shopu, ktorý zaregistroval a objednal Tovar.

Podnikateľ: právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nakupuje v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania.

III. objednávka

1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie Tovar, počet kusov Tovar, spôsob platby a doručenia. Doručenie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu na e-mail, z ktorého objednávku dostal. Prílohou potvrdenia sú aktuálne Podmienky a rekapitulácia objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho.

2. Kupujúci prehlasuje, že všetky jeho údaje uvedené v objednávke a registrácii sú správne, pravdivé, úplné a v okamihu odoslania objednávky platné. Pred odoslaním objednávky kliknutím na tlačidlo "objednávku zaslať" Kupujúci aktívne (zaškrtnutím príslušného poľa), potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Podmienkami a berie na vedomie podmienky spracovania osobných údajov.

3. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka Tovar uvedená na webe nemusia byť aktuálne a Tovar v ponuke môže byť nedostupné, prípadne dostupné a za iných podmienok. Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto objednávku zrušiť. Ak objedná Kupujúci nedostupné Tovar, informuje ho predávajúci bezodkladne e-mailom o tom, že tovar nie je dostupné - v takom prípade je objednávka zrušená bez ďalšieho. Ak predávajúci informuje Kupujúceho o novej (upravené) ponuke (napr. O predĺženie doby dodania, inom množstve), kúpna zmluva je uzavretá vo chvíli, keď Kupujúci potvrdí Objednávateľovi e-mailom akceptácii (prijatie) upravenú ponuku. Ak Kupujúci prijatie novej ponuky do 5 pracovných dní nepotvrdí, nová ponuka zrušení bez ďalšieho. Ak bola už časť alebo celá pôvodná objednávka uhradená, budú Kupujúcemu peniaze vrátené na účet, z ktorého Kupujúci objednávku uhradil. Obdobným spôsobom podľa tohto ustanovenia sa bude postupovať v prípade, že ponuka Prodávajícícho v E-shope obsahuje zjavne nesprávne údaje vďaka technickej či administratívnej chybe (z tohto dôvodu je predávajúci oprávnený objednávku takisto zrušiť).

4. Kupujúci nemá nárok na storno objednávky, ak sa nedohodne na ňom s Predávajúcim a Predávajúci možnosť storna nepotvrdí Kupujúcemu e-mailom. Kupujúci nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodov v lehote do 14 dní (toto právo patrí len spotrebiteľom). Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na objednávky v rámci obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, teda ak je na faktúre uvedené vaše IČO alebo zakúpený tovar slúžia na podnikanie.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Cenu Tovar a prípadné náklady spojené s dodaním Tovar podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) na dobierku - v hotovosti alebo platobnou kartou - zaistenú zmluvným partnerom Predávajúceho v mieste určenom Kupujúcim v objednávke (za platbu týmto spôsobom môžu byť účtované Kupujúcemu náklady primerané nákladom Predávajúceho spojené s dobierkou - vo výške uvedenej v objednávke),

b) prevodom na účet.2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

3. Kúpna cena zahŕňa náklady Predávajúceho na balné a náklady spojené s dodaním Tovar v Slovenskej republike. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s dopravou Tovar Predávajúcemu, vo výške uvedenej v E-shope, ak nie je u jednotlivých položiek Tovar určené, že doprava je zdarma.

4. Predávajúci vystaví Kupujúcemu ohľadom platby prijaté na základe objednávky daňový doklad - faktúru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mail Kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty, ktorá je pripočítaná k cene. Predávajúci nepožaduje zaplatenie zálohy vopred.

5. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru.

V. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu a vykonávať objednávanie Tovar. Predávajúci Kupujúceho upozorňuje, že registrácia na Webe nie je možná, ak sú tu oprávnené pochybnosti o identite Kupujúceho a dovŕšenia veku 18 rokov. Ak zistí predávajúci tieto okolnosti dodatočne, je oprávnený vyzvať Kupujúceho k náprave a / alebo jeho registráciu zrušiť bez ďalšieho.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Tieto je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Prístup je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto Podmienok.

5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu vybavenia tretích osôb.

VI. dodanie

1. Predávajúci je povinný dodať Tovar:

(I) na miesto určené Kupujúcim v objednávke,

(Ii) prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil (ak je taká možnosť v ponuke E-shopu).Kupujúci je povinný Tovar na zvolenom mieste prevziať. V prípade, že miesto dodania Tovar nie je štandardne dostupné pre dopravu Tovar (neprejazdná cesta, zákaz vjazdu do areálu pod.), Je Kupujúci povinný upozorniť na túto skutočnosť Predávajúceho vopred v objednávke. Ak tak neurobí, je povinný mu uhradiť ujmu vzniknutú komplikáciami s dodávkou Tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, kedy je prevzaté Kupujúcim.

2. V prípade doručovania tzv. Nadmerného tovaru berie zákazník na vedomie, že prepravná služba nezabezpečuje v rámci danej adresy presun tohto tovaru od dopravného prostriedku k dverám zákazníka. Zákazník je povinný si tento presun zaistiť, pričom zodpovedá predávajúcemu a prepravnej službe za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

3. Bezprostredne po prevzatí Tovar je Kupujúci povinný Tovar prezrieť a zistené chyby, ak boli zjavne spôsobené dopravcom (resp. Ak nemožno spôsobenie poškodenia dopravcom vzhľadom k povahe poškodenia vylúčiť), zaznamenať na reklamačný protokol dopravcu. Pokiaľ dodaný Tovar zjavne nezodpovedá objednávke, je Kupujúci oprávnený jeho prevzatie odmietnuť.

4. Kupujúci povinný vykonať prehliadku Tovar ihneď po rozbalení, v opačnom prípade stráca možnosť uplatniť práva z vád.

5. Ak Kupujúci poštovú zásielku s Tovarom neprevezme, a / alebo nepreukáže plnoletosť (viz. Vyššie), má Predávajúci nárok účtovať Kupujúcemu náklady spojené s odoslaním Tovar (poštovné a balné), a to v obvyklej výške.

6. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavke Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

VII. Práva z chybného plnenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. Č. 634/1992 Zb . o ochrane spotrebiteľa).

2. Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar nemá pri prevzatí vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že:

(I) má Tovar vlastnosti, ktoré predávajúci či výrobcu u Tovar uviedol, alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovar a na základe reklamy či propagácie Tovar Predávajúcim,

(Ii) sa Tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu bežne používa,

(Iii) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

(Iv) Tovar vyhovuje požiadavkám platnej legislatívy SR.

3. V prípade výskytu vady môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

(I) výmenu za nové Tovar,

(Ii) opravu Tovar,

(Iii) primeranú zľavu z kúpnej ceny,

(Iv) odstúpenie od zmluvy,

a to v závislosti od povahy porušenia zmluvy - viď. nižšie.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:

(I) ak má tovar podstatnú vadu,

(Ii) ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,5. Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

6. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7. Ak neodstúpi Kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového Tovar bez vád, na výmenu súčasti Tovar alebo na opravu Tovar, môže požadovať primeranú zľavu. Na túto má Spotrebiteľ právo aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nové Tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

8. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovar vedel, že Tovar má vadu, a / alebo ak Kupujúci poškodenie či nefunkčnosť Tovar sám spôsobil nevhodným zaobchádzaním (napr. Zjavné nevykonávanie pravidelného čistenia, zaobchádzanie v rozpore s návodom na použitie, hrubé zaobchádzanie či poškodenie pádom pod.). Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania.

9. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na Tovar v dĺžke 6 mesiacov, ak nie je písomne ​​dohodnuté inak.

10. Ak požiada o to Kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže Kupujúci práva z nich uplatniť.

VIII. vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie. K tomuto môže použiť formulár dostupný na Webe (ďalej len "reklamačný formulár").2. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu v reklamačnom formulári, aké právo (spôsob nápravy) si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena tejto voľby bez súhlasu Predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.3. nezvolí Ak Kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy, zvolí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci.4. Kupujúci je povinný preukázať nákup Tovar (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od okamihu uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá či doručí Tovar Predávajúcemu na adresu Simply Beauty s.r.o. - prevádzkareň, adresa:Mojmírovců 571/15, Ostrava - Mariánské hory, 70900. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné. Náklady na doručenie Tovar Predávajúcemu nesie Kupujúci, pričom má nárok na ich preplatenie v prípade, že reklamácia bude Predávajúcim uznaná.5. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadné. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktoré svojim stavom nebude zodpovedať základným hygienickým princípom. Takéto Tovar je predávajúci oprávnený zaslať späť Kupujúcemu, na jeho náklady.6. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.7. Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 mesiacov od jej uplatnenia, pokiaľ sa s Kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.8. Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu tovaru, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol Kupujúci povinný si Tovar vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene Tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť Predávajúceho ako by išlo o kúpe nového Tovar alebo jeho časti.

IX. Výhrada vlastníckeho práva

Predávajúci zostáva vlastníkom Tovar až do jeho úplného zaplatenia Kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na Tovar na Kupujúceho prechádza jeho prevzatím.X. Ochrana osobných údajov

Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámený s podmienkami spracovania jeho osobných údajov, dostupných na nasledujúcom internetovom odkaze: https://www.velkoobchod-salony.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

XI. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je oprávnený na predaj Tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane Spotrebiteľa.

2. Na darčeky v rámci prípadných predajných akcií, ktoré sú Predávajúcim Kupujúcemu poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva Spotrebiteľa. Takéto Tovar spadá do režimu darovacej zmluvy a s ňou súvisiace platnej legislatívy Slovenskej Republiky.

3. Kupujúci berie na vedomie, že farebné odtiene Tovar na obrázkoch na Webe ako aj tvary sa môžu líšiť od skutočnosti (nastavenie monitora, staroba, osvetlenie v miestnosti, uhle fotografie atď.) A nemôže tovar vrátiť alebo reklamovať.

4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky platia v znení uvedenom na Webe v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

3. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte.

4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

5. Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či Podmienok vyžadujú písomnú formu.

6. Všetky práva k E-shopu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane všetkých aspektov grafiky, fotiek, videí, ochranných známok, loga a iného obsahu patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať a inak v rozpore s týmto ustanovením používať webové stránky či ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

7. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto Podmienok. Tieto zmeny sa nevzťahujú na objednávky dokončenej pred účinnosti príslušných zmien a sú účinné ich zverejnením na Webe.

9. V prípade, že zmluvné strany uzavrú zmluvu, ktorá sa riadi týmito podmienkami, má v prípade rozporu prednosť znenie zmluvy.

10. Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri Spotrebiteľov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

11. Prílohu obchodných Podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a reklamačný formulár.

12. Tieto Podmienky sú účinné odo dňa uverejnenia na Webe dňa 25.9.2021Simply Beauty s.r.o.Prílohy (dostupné v zápätí Webu):

Reklamačný formulár pre zadanie reklamácie

 

reklamacni_protokol 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.